Véleménnyel a játékért, játékkal a véleményért

Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-983828; e-mail: info@tarsadalomkutato.hu; telefonszám: +36-20-251-2566; web: www.tarsadalomkutato.hu; a továbbiakban: „Társadalomkutató”) kezeli.

A Társadalomkutató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely piac- és közvéleménykutatással foglalkozik.

A Társadalomkutató az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-84315.

2. A Szabályzat hatálya

Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a Társadalomkutató adatkezelésére terjed ki.

Jelen Szabályzat irányadó a Társadalomkutató valamennyi kutatására, és az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekre. Jelen Szabályzat kutatási adatkezelési tervnek minősül.

3. Irányadó jogszabályok

A Társadalomkutató tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) az irányadó. Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

–    A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: „Kkt.”);

–    Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: „Eht.”).

4. Fogalmak

Jelen Szabályzatban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Szabályzat alkalmazásában:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A Társadalomkutató elsősorban azon természetes személyek adatait kezeli, akiknek az adatait az irányadó törvények alapján felveszi, velük kapcsolatba lép, és akik a kutatásokban részt vesznek.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Társadalomkutató a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, valamint az érintett által a kutatásokban megadott személyes adatokat kezeli.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Társadalomkutató kutatásában az adatkezelésről szóló tájékoztatást követően részt vesz.

Kutatás: a jelen Szabályzat alkalmazásában a „Kutatás” magában foglalja a piackutatási (az érintett fogyasztói szokásainak vizsgálatára irányuló) és a közvélemény-kutatási (az érintettek véleményének és ítéletalkotásuk összetevőinek kutatása).

5. Az adatkezelés célja

A Társadalomkutató tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. Mivel a Társadalomkutató kizárólag piac- és közvéleménykutatással foglalkozik, valamennyi adatkezelés a Kutatás célját szolgálja. Ezen belül az egyes adatkezelési célok:

–    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

–    A célcsoportok összeállítása, vagyis annak meghatározása, hogy valamely Kutatásban kik szerepeljenek érintettként;

–    A Kutatás tervezése;

–    A kérdőívek és egyéb kutatási módszerek összeállítása;

–    Az érintettek megkeresése, Kutatásba való bevonása;

–    A Kutatás eredményeinek ellenőrzése, kontroll;

–    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

–    Nyereményjáték szervezése

6. Az adatok felvétele

6.1. MÁS FORRÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ ADATFELVÉTEL

A Társadalomkutató más forrásból kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat veszi fel.

A Társadalomkutató név- és lakcímadatot a Kkt. 3. § (1) bek. alapján vesz fel az alábbi forrásokból:

–    Jogszerűen nyilvánosságra hozott adatállomány (pl. telefonkönyv). Az ilyen adatállományból adat kizárólag akkor vehető át, ha az adatfelvételkor az érintett tájékoztatást kapott arról, hogy adatai kutatási célra felhasználhatók, és lehetősége volt a tiltakozásra. Amennyiben a tiltakozás az adatállományban látható, az érintett adatait a Társadalomkutató nem használja fel.

–    Más, kutatással foglalkozó jogalany, feltéve, hogy az érintettet az adatátadó az adatátadás előtt tájékoztatta, és lehetőséget biztosított a tiltakozásra. Amennyiben az érintett a tervezett adatátadás előtt tiltakozott az adatátadás ellen, vagy azt bármilyen módon kifogásolta, az adatai nem adhatók át.

–    A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: „KEKKH”) által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvántartás. Az érintett az adatai kiadását megtilthatja. A tiltakozás bejelenthető személyesen vagy postai úton bármely kormányhivatal járási hivatalánál, vagy a KEKKH-nál, elektronikusan a személyes ügyfélkapun keresztül, külföldön a magyar külképviseleten. Az adatletiltásról részletes tájékoztató olvasható: http://nyilvantarto.hu/hu/adatletiltas.

A Társadalomkutató telefonszámot az Eht. 162. § alapján a nyilvános előfizetői listáról, címtárból (pl. telefonkönyv) vesz át, feltéve, hogy az érintett azt nem tiltotta meg. Amennyiben az érintett az adatai felvételét meg kívánja tiltani, azt jelezheti az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, amely a tiltakozás tényét köteles a nyilvános adatállományban feltüntetni.

6.2. AZ ÉRINTETT ADATSZOLGÁLTATÁSA

A Társadalomkutató a kutatási adatokat az az érintettől veszi fel. A Kutatás során alkalmazott kérdőívek, illetve egyéb adatfelvételi eszközök (pl. fókuszcsoport) útján rögzített adatok minden esetben az érintettől kerülnek felvételre. Bizonyos esetekben a Társadalomkutató a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat is az érintettől veszi fel. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatokat a Társadalomkutató az érintettől veszi fel.

7. Az adatkezelés jogalapja

7.1. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSE

Az adatkezelés jogalapja a fenti 6.1. pontban meghatározott esetekben törvény rendelkezése.

7.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA

Az adatkezelés jogalapja a fenti 6.2. pontban meghatározott esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a megfelelő tájékoztatást követően a Társadalomkutató Kutatásában részt vesz, a feltett kérdésekre válaszol, véleményét kifejti. A Társadalomkutató az esetek többségében nem rögzíti írásban a hozzájáruló nyilatkozatot. A Társadalomkutató a Kutatás folyamatainak kialakításánál úgy jár el, hogy az érintett tájékoztatása és a nyilatkozatának kérése az eljárás megkerülhetetlen része legyen, így ne kerülhessen sor arra, hogy az érintett tájékoztatása elmarad. A Társadalomkutató a Kutatásban részt vevő személyek (pl. kérdezők) felkészítése, oktatása, iránymutatással, utasítással ellátása során úgy jár el, hogy valamennyi részt vevő számára nyilvánvaló legyen a tájékoztatás szükségessége, és a hozzájáruló nyilatkozat beszerzése.

Amennyiben az érintettel való kapcsolatfelvételre személyes adat nélkül kerül sor (pl. véletlen címkeresés, utcán történő megszólítás, véletlen számgenerálás útján történő telefonhívás), a Társadalomkutató elkérheti az érintett kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (név, cím, telefonszám) a későbbi kapcsolatfelvétel érdekében. Az érintett az adatok megadásáról önkéntesen határoz.

8. Az adatok köre és kezelése

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett azonosítása, a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám. Az adatkezelés jogalapja törvény rendelkezése (6.1. és 7.1. pont szerint), vagy az érintett hozzájárulása (6.2. és 7.2. pont szerint).

Kutatási adatok. A Kutatás során, annak céljától, témájától függően számos adat felvételére sor kerülhet (pl. végzettség, jövedelmi adatok, fogyasztói szokások, közérdeklődésre számot tartó kérdésekben vélemény, stb.). Ezen adatok minden esetben az adott Kutatás fő céljához kapcsolódnak. Az érintett önkéntesen vesz részt a Kutatásban, így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A rögzített telefonbeszélgetés: A Társadalomkutató törekszik arra, hogy a telefonon végzett Kutatás eljárási rendjét úgy alakítsa ki, hogy a beszélgetések rögzítése ne legyen szükséges. Kivételes esetben, amennyiben az a Kutatás eredményes lefolytatásához szükséges, telefonbeszélgetéseket a Társadalomkutató az érintettek tájékoztatása mellett rögzíti. A rögzítésre minden esetben az érintett tájékoztatását követően kerül sor, így az érintett a beszélgetést megszakíthatja, ezáltal a rögzítést megtagadhatja. Az adatkezelés célja a kutatási eredmények rögzítése, feldolgozása, ellenőrzése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok. A Társadalomkutató a www.velemenyjatek.hu weboldalon nyereményjátékot működtet, amelyen a részvétel önkéntes. Amennyiben az érintett részt vesz a nyereményjátékban, az adataik kezelésére a nyereményjátékkal összefüggésben a nyereményjáték játékszabályzata is irányadó. Amennyiben az érintett a nyereményjátékban részt vesz, és nyer, a Társadalomkutató kezeli a nyereménnyel, a nyeremény átvételével kapcsolatos adatokat.

9. Kapcsolat-felvételi módok, és az azokhoz kapcsolódó adatkezelési folyamatok

9.1. SZEMÉLYES KAPCSOLATFELVÉTEL ANONIM CÍMLISTA ÚTJÁN:

  1. A kapcsolatfelvétel ebben az esetben olyan címlista alapján történik, amely személyes adatokat nem tartalmaz. A Társadalomkutató a kérdező által felkeresendő címeket nyilvános adatok alapján állítja össze, az adott címekre jellemző demográfiai, jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján.
  2. A kérdező a címeket felkeresi, és ott megjelöli, hogy milyen feltételeknek megfelelő személy tud részt venni a kutatásban (pl. meghatározott életkort betöltött, vagy meghatározott iskolai végzettséggel rendelkező személy). A részvétel minden esetben önkéntes, amennyiben az adott címen senki nem található, vagy senki nem kíván a Kutatásban részt venni, a kérdező személyes adatot nem rögzít. A kérdező minden esetben megmutatja igazolványát, kérésre a megbízólevelét is.
  3. A kérdőív kitöltésére kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kérdező a kérdőíveket az érintett válaszai alapján papíron vagy informatikai eszközön (tablet) tölti ki. A kérdőíven személyes adat nem található, csak egy azonosító szám.
  4. A kérdező külön adatlapon (címkártyán) rögzíti a személyes adatokat. A címkártya a kérdőívvel az azonosító útján összekapcsolható. Az azonosíthatóság célja a Kutatás ellenőrzése, ennek során az érintett megkeresése abból a célból, hogy kideríthető legyen, valóban ő válaszolt-e a kérdésekre. Az azonosíthatóságot (a címkártya megsemmisítése útján) a Társadalomkutató megszünteti, amennyiben arra már nincs szükség. A Társadalomkutató törekszik arra, hogy az azonosíthatóság a lehető legrövidebb ideig álljon fenn.
  5. Papíralapú kitöltés esetén a kérdező a kérdőívet és a címkártyát visszaküldi a Társadalomkutató részére. A Társadalomkutató a címkártyákat elkülönítetten, elzárva tárolja, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra feljogosított munkatársak férhessenek hozzá, amennyiben az a Kutatás céljából szükséges.
  6. Elektronikus kitöltés esetén az adatok elektronikus úton (internetes adatátvitellel) kerülnek a Társadalomkutató szerverére. Itt automatikusan sor kerül a kutatási adatok és a címkártya elkülönítésére. A címkártyák tárolása elkülönítetten, jelszóval védett helyen történik, azokhoz csak az arra feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, amennyiben az a Kutatás céljából szükséges.
  7. A kérdőíveket feldolgozó személyek a címkártyához nem férnek hozzá.

9.2. SZEMÉLYES KAPCSOLATFELVÉTEL KÖZTERÜLETEN, NYILVÁNOS MAGÁNTERÜLETEN:

A kapcsolatfelvételre közterületen, nyilvános magánterületen kerül sor, a kérdező az ott tartózkodó személyeket személyesen szólítja meg, és kéri fel a Kutatásban való részvételre. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 9.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.

9.3. SZEMÉLYES KAPCSOLATFELVÉTEL CÍMLISTA ALAPJÁN:

A kapcsolatfelvétel olyan címlista alapján történik, amely tartalmazza az érintett személyazonosító adatait. Ebben az esetben a személyes adatot a Társadalomkutató törvény alapján (a fenti 6.1. és 7.1. pontban írtak szerint), vagy az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben a megkeresett érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 9.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.

9.4. TELEFONOS MEGKERESÉS TELEFONSZÁMOK ALAPJÁN:

A Társadalomkutató telefonszámot vesz át nyilvános forrásból, a fenti 6.1. pontban írtak szerint, emellett kezeli azon érintettek telefonszámát, akik ahhoz hozzájárultak. Az érintett megkeresése esetén minden esetben tájékoztatás hangzik el a megkereső személyéről és a kutatás tényéről, az érintett szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e a kutatásban, vagy sem. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen hozzájárulása. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 9.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik azzal, hogy az adatrögzítés mindig elektronikus úton történik.

9.5. TELEFONOS MEGKERESÉS VÉLETLEN SZÁMGENERÁLÁS ÚTJÁN:

A véletlen számgenerálás lényege, hogy a felhívásra kerülő telefonszámokat egy informatikai program véletlenszerűen generálja, így a hívás kezdetén nem ismert, hogy az adott számon ki érhető el, annak ki az előfizetője. Véletlen számgenerálás esetén a hívás létrejöttekor az érintett minden esetben tájékoztatást kap a megkereső személyéről és a kutatás tényéről, az érintett szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e a kutatásban, vagy sem. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen hozzájárulása. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 9.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik azzal, hogy az adatrögzítés mindig elektronikus úton történik.

9.6. MEGKERESÉS A MEGRENDELŐTŐL KAPOTT ADATOK ALAPJÁN:

Amennyiben a Kutatást megrendelő személy rendelkezik személyes adatokkal, és azokat a Társadalomkutató számára átadja, a Társadalomkutató az érintetteket megkeresi. Ebben az esetben az adatkezelés jogszerűségéért az adatokat átadó személy felel. A Kutatás a fenti 9.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.

9.7. FÓKUSZCSOPORT

A fókuszcsoport olyan kutatási mód, amelynek során személyesen megjelenő érintettek közvetlenül a kérdezőnek mondják el véleményüket egy irányított beszélgetés során. A fókuszcsoportban egyszerre több érintett vesz részt, akik mind a kérdezővel, mind egymással kommunikálnak. A fókuszcsoporton a részvétel önkéntes, a résztvevőket a Társadalomkutató munkatársa vagy megbízottja gyűjti (ismerősi körben, nyilvános felhívás útján, vagy utcai megszólítás útján). Amennyiben az érintett a fókuszcsoporton részt vesz, tájékoztatást kap a kutatás céljáról, a fókuszcsoportos interjú menetéről. A fókuszcsoportos interjút a Társadalomkutató hang- és képfelvétel útján rögzíti. A rögzített felvételeket a Társadalomkutató feldolgozza. A rögzített felvételeket a Társadalomkutató a feldolgozást követően, legkésőbb hat hónapon belül törli.

9.8. ONLINE ADATFELVÉTEL

A Társadalomkutató üzemelteti a „www.velemenyjatek.hu” weboldalt. A Társadalomkutató ezen a weboldalon online kutatási panelt épít. A weboldalon regisztráló személyek megadják nevüket, e-mail címüket, és a kutatási minta kiválasztásához szükséges, a weboldalon megjelölt egyéb adataikat. Az adatok kezelésének célja kizárólag a kutatási minta összeállítása, és az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Amennyiben az érintett a megadott adatai alapján részt vehet a Társadalomkutató valamely kutatásában, a Társadalomkutató elküldi neki a kérdőívet, amelynek kitöltése önkéntes. A kérdőívet az érintett online tölti ki. A kitöltött kérdőívek kezelése a fenti, általános szabályok szerint történik.

10. Az adatkezelés egyéb szabályai, a kutatási adatok anonimizálása

A Társadalomkutató adatkezelése zárt, annak során biztosított, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A Társadalomkutató adatkezelése során az egyes adatkezelési műveleteket a Társadalomkutató alkalmazottai, megbízottjai végzik.

A Társadalomkutató, az adatkezelés célhoz kötöttségének elvével összhangban, törekszik arra, hogy az érintettet a lehető legrövidebb ideig lehessen azonosítani, és a személyes adatai törlésre kerüljenek. A Társadalomkutató az érintettől felvett személyes adatokat csak akkor kezeli az adatkezelés elsődleges céljának (kutatás lebonyolítása) után, ha a további adatkezeléshez az érintett hozzájárult.

A Kutatás során, a fenti 9. pontban írtak szerint elkülönítetten történik a személyazonosító adatokat tartalmazó címkártyák, és a kérdőíveken szereplő adatok kezelése. A Társadalomkutató a címkártyákat megsemmisíti, amennyiben a Kutatás során az ellenőrzési periódus véget ér, így a továbbiakban nem szükséges az érintettek azonosítása. A Társadalomkutató ezt megelőzően is biztosítja, hogy a címkártyákhoz csak az arra feljogosított munkatársai férhessenek hozzá, és kizárólag akkor, amennyiben sor kerül a véletlenszerű ellenőrzésre.

11. Adattovábbítás

A Társadalomkutató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

12. Adatfeldolgozás

A Társadalomkutató tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társadalomkutatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társadalomkutató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társadalomkutató hozzájárulásával jogosultak.

A Társadalomkutató rendszeresen igénybe vesz adatfeldolgozót a kutatások során. A Társadalomkutató képviseletében eljáró kérdezők a Társadalomkutató adatfeldolgozói, vagy a Társadalomkutató adatfeldolgozóinak al-adatfeldolgozói. Ezen személyek tevékenységük során kötelesek tiszteletben tartani a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A Társadalomkutató adatfeldolgozói:

MICRA-S Piackutató-Marketing- és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 2161 Csomád, Liget utca 14.). Az adatfeldolgozó tevékenysége: a paneltagoknak kérdőívek kiküldése, a paneltagoknak emlékeztető kiküldése a kérdőív kitöltésérő, a paneltagoktól beérkező adatok összesítése, tisztítása és átadása a Társadalomkutató vagy Kutatópont részére, nyeremények sorsolása, a paneltagok panaszainak kezelésében közreműködés.

13. Adatbiztonság

A Társadalomkutató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Társadalomkutató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társadalomkutató az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Társadalomkutató érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Társadalomkutató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Társadalomkutató több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

13.1. INFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSOK VÉDELME

A Társadalomkutató az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

13.2. PAPÍRALAPÚ NYILVÁNTARTÁSOK VÉDELME

A Társadalomkutató a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, a Társadalomkutató érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társadalomkutató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társadalomkutatót, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

–    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

–    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

–    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

–    figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon a Társadalomkutató külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társadalomkutató felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

15. Az adatkezelés időtartama

A Társadalomkutató a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Társadalomkutató a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben a Társadalomkutató az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Társadalomkutató minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A Társadalomkutató törli az érintett személyes adatait, ha a Kutatás, amelyben azok felhasználásra kerültek, lezárult. Ezt követően az érintett kapcsolattartásra szolgáló adatait a Társadalomkutató akkor kezeli tovább, ha az érintett ahhoz külön hozzájárulását adta.

Minden egyéb adatot a Társadalomkutató töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést a Társadalomkutató végrehajtja.

Törlés helyett a Társadalomkutató – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társadalomkutató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén a Társadalomkutató az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Társadalomkutató a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

16. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A Társadalomkutató az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére a Társadalomkutató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társadalomkutató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Társadalomkutató helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Társadalomkutató szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Társadalomkutató az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Társadalomkutató székhelyére, telephelyére címzett levélben.

Ha a Társadalomkutató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társadalomkutató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti a Társadalomkutató ügyfélszolgálatán a 1. pontban írt elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társadalomkutató kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 

Budapest, 2017. október 31.