Véleménnyel a játékért, játékkal a véleményért

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 16. Fsz. 1. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-983828; e-mail: info@tarsadalomkutato.hu; telefonszám: +36-70-772-7456; web: www.tsdk.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely piac- és közvéleménykutatással foglalkozik (a továbbiakban együttesen: „Kutatás”).
Az Adatkezelő üzemelteti a www.velemenyjatek.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”), amelyen online kutatásokat és nyereményjátékokat szervez.

1.2. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
– A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: „Kkt.”);
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: „Eht.”).
– A nyeremények adóterhei vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre, és az Adatkezelő valamennyi kutatására, és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésekre.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja kutatás, kutatási adatbázis építése, és ehhez kapcsolódóan nyereményjátékok szervezése és a megadott adatok alapján reklámozás. Ezen belül az adatkezelés célja:
– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– Kutatáshoz használható adatállomány építése;
– A célcsoportok összeállítása, vagyis annak meghatározása, hogy valamely Kutatásban kik szerepeljenek érintettként;
– A Kutatás tervezése;
– A kérdőívek és egyéb kutatási módszerek összeállítása;
– Az érintettek megkeresése, Kutatásba való bevonása;
– A Kutatás eredményeinek ellenőrzése, kontroll;
– nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás;
– a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez;
– a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése
– Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Törvény felhatalmazása
Az Adatkezelő jogosult személyes adatokat kezelni a Kkt. és az Eht. alapján.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése
Az amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási kötelezettség merül fel. A bevallásra, megfizetésre a fenti 1.2. pontban meghatározott jogszabályok az irányadók.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

3.1. Az adatok felvétele
Az érintett adatszolgáltatása
Az Adatkezelő a kutatási adatokat az az érintettől veszi fel. A kutatás során alkalmazott kérdőívek, illetve egyéb adatfelvételi eszközök (pl. fókuszcsoport) útján rögzített adatok minden esetben az érintettől kerülnek felvételre. Bizonyos esetekben az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat is az érintettől veszi fel.
Más forrásokból történő adatfelvétel
Az Adatkezelő más forrásból kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat veszi fel.
Az Adatkezelő név- és lakcímadatot a Kkt. 3. § (1) bek. alapján vesz fel az alábbi forrásokból:
– Jogszerűen nyilvánosságra hozott adatállomány (pl. telefonkönyv). Az ilyen adatállományból adat kizárólag akkor vehető át, ha az adatfelvételkor az érintett tájékoztatást kapott arról, hogy adatai kutatási célra felhasználhatók, és lehetősége volt a tiltakozásra. Amennyiben a tiltakozás az adatállományban látható, az érintett adatait az Adatkezelő nem használja fel.
– Más, kutatással foglalkozó jogalany, feltéve, hogy az érintettet az adatátadó az adatátadás előtt tájékoztatta, és lehetőséget biztosított a tiltakozásra. Amennyiben az érintett a tervezett adatátadás előtt tiltakozott az adatátadás ellen, vagy azt bármilyen módon kifogásolta, az adatai nem adhatók át.
– A Belügyminisztérium által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvántartás. Az érintett az adatai kiadását megtilthatja. A tiltakozás bejelenthető személyesen vagy postai úton bármely kormányhivatal járási hivatalánál, vagy a Belügyminisztériumnál, elektronikusan a személyes ügyfélkapun keresztül, külföldön a magyar külképviseleten. Az adatletiltásról részletes tájékoztató olvasható: http://nyilvantarto.hu/hu/adatletiltas.
Az Adatkezelő telefonszámot az Eht. 162. § alapján a nyilvános előfizetői listáról, címtárból (pl. telefonkönyv) vesz át, feltéve, hogy az érintett azt nem tiltotta meg. Amennyiben az érintett az adatai felvételét meg kívánja tiltani, azt jelezheti az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, amely a tiltakozás tényét köteles a nyilvános adatállományban feltüntetni.

3.2. A kezelt adatok köre
Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett azonosítása, a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám. Az adatkezelés jogalapja törvény rendelkezése (6.1. és 7.1. pont szerint), vagy az érintett hozzájárulása (6.2. és 7.2. pont szerint).
Kutatási adatok. A Kutatás során, annak céljától, témájától függően számos adat felvételére sor kerülhet (pl. végzettség, jövedelmi adatok, fogyasztói szokások, közérdeklődésre számot tartó kérdésekben vélemény stb.). Ezen adatok minden esetben az adott Kutatás fő céljához kapcsolódnak. Az érintett önkéntesen vesz részt a Kutatásban, így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A rögzített telefonbeszélgetés: Az Adatkezelő a telefonon végzett Kutatás során a telefonbeszélgetéseket az érintettek tájékoztatása mellett rögzíti. A rögzítésre minden esetben az érintett tájékoztatását követően kerül sor, így az érintett a beszélgetést megszakíthatja, ezáltal a rögzítést megtagadhatja. Az adatkezelés célja a kutatási eredmények rögzítése, feldolgozása, ellenőrzése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő kezeli a sorsolások adatait, a nyertesek adatait, a nyereményre, a nyereményeljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat. A regisztráció, így a nyereményjátékon való részvétel önkéntes. Amennyiben az érintett nyer, és a nyereményét átveszi, ezáltal adókötelezettsége keletkezik, az adózással kapcsolatos adatkezelés törvényen alapuló, kötelező adatkezelés.

3.3. Kapcsolat-felvételi módok, és az azokhoz kapcsolódó adatkezelési folyamatok
3.3.1. Személyes kapcsolatfelvétel anonim címlista útján:
a. A kapcsolatfelvétel ebben az esetben olyan címlista alapján történik, amely személyes adatokat nem tartalmaz. Az Adatkezelő a kérdező által felkeresendő címeket nyilvános adatok alapján állítja össze, az adott címekre jellemző demográfiai, jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján.
b. A kérdező a címeket felkeresi, és ott megjelöli, hogy milyen feltételeknek megfelelő személy tud részt venni a kutatásban (pl. meghatározott életkort betöltött, vagy meghatározott iskolai végzettséggel rendelkező személy). A részvétel minden esetben önkéntes, amennyiben az adott címen senki nem található, senki sem felel meg az adott Kutatás célcsoportjának, vagy senki nem kíván a Kutatásban részt venni, a kérdező személyes adatot nem rögzít. A kérdező minden esetben megmutatja igazolványát, kérésre a megbízólevelét is.
c. A kérdőív kitöltésére kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kérdező az érintettet tájékoztatja az adatkezelésről, és az érintett önként döntheti el, hogy részt vesz-e a kutatásban. A kérdező a kérdőíveket az érintett válaszai alapján papíron vagy informatikai eszközön (tablet) tölti ki. A kérdőíven személyes adat nem található, csak egy azonosító szám.
d. A kérdező külön adatlapon (címkártyán) rögzíti a személyes adatokat. A címkártya a kérdőívvel az azonosító útján összekapcsolható. Az azonosíthatóság célja a Kutatás ellenőrzése, ennek során az érintett megkeresése abból a célból, hogy kideríthető legyen, valóban ő válaszolt-e a kérdésekre. Az azonosíthatóságot (a címkártya megsemmisítése útján) Az Adatkezelő megszünteti, amennyiben arra már nincs szükség. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az azonosíthatóság a lehető legrövidebb ideig álljon fenn. Az Adatkezelő a személyes adatokat a kutatás végeztével, legkésőbb a rögzítést követő három hónapon belül törli.
e. Papíralapú kitöltés esetén a kérdező a kérdőívet és a címkártyát visszaküldi az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a címkártyákat elkülönítetten, elzárva tárolja, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra feljogosított munkatársak férhessenek hozzá, amennyiben az a Kutatás céljából szükséges.
f. Elektronikus kitöltés esetén az adatok elektronikus úton (internetes adatátvitellel) kerülnek az Adatkezelő szerverére. Itt automatikusan sor kerül a kutatási adatok és a címkártya elkülönítésére. A címkártyák tárolása elkülönítetten, jelszóval védett helyen történik, azokhoz csak az arra feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, amennyiben az a Kutatás céljából szükséges.
g. A kérdőíveket feldolgozó személyek a címkártyához nem férnek hozzá.
3.3.2. Személyes kapcsolatfelvétel közterületen, nyilvános magánterületen: A kapcsolatfelvételre közterületen, nyilvános magánterületen kerül sor, a kérdező az ott tartózkodó személyeket személyesen szólítja meg, és kéri fel a Kutatásban való részvételre. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.
3.3.3. Személyes kapcsolatfelvétel címlista alapján: A kapcsolatfelvétel olyan címlista alapján történik, amely tartalmazza az érintett személyazonosító adatait. Ebben az esetben a személyes adatot Az Adatkezelő törvény alapján (a fenti 3.1. pontban írtak szerint), vagy az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben a megkeresett érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.
3.3.4. Telefonos megkeresés telefonszámok alapján: Az Adatkezelő telefonszámot vesz át nyilvános forrásból, a fenti 3.1. pontban írtak szerint, emellett kezeli azon érintettek telefonszámát, akik ahhoz hozzájárultak. Az érintett megkeresése esetén minden esetben tájékoztatás hangzik el a megkereső személyéről és a kutatás tényéről, az érintett szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e a kutatásban, vagy sem. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen hozzájárulása. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik azzal, hogy az adatrögzítés mindig elektronikus úton történik.
3.3.5. Telefonos megkeresés véletlen számgenerálás útján: A véletlen számgenerálás lényege, hogy a felhívásra kerülő telefonszámokat egy informatikai program véletlenszerűen generálja, így a hívás kezdetén nem ismert, hogy az adott számon ki érhető el, annak ki az előfizetője. Véletlen számgenerálás esetén a hívás létrejöttekor az érintett minden esetben tájékoztatást kap a megkereső személyéről és a kutatás tényéről, az érintett szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e a kutatásban, vagy sem. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen hozzájárulása. Amennyiben az érintett a Kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik azzal, hogy az adatrögzítés mindig elektronikus úton történik.
3.3.6. Megkeresés a megrendelőtől kapott adatok alapján: Amennyiben a Kutatást megrendelő személy rendelkezik személyes adatokkal, és azokat az Adatkezelő számára átadja, az Adatkezelő az érintetteket megkeresi. Ebben az esetben az adatkezelés jogszerűségéért az adatokat átadó személy felel. A Kutatás a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik. Ebben az esetben az Adatkezelő a megrendelő adatfeldolgozójaként jár el.
3.3.7. Fókuszcsoport: A fókuszcsoport olyan kutatási mód, amelynek során személyesen megjelenő érintettek közvetlenül a moderátornak mondják el véleményüket egy irányított beszélgetés során. A fókuszcsoportban egyszerre több érintett vesz részt, akik mind a moderátorral, mind egymással kommunikálnak. A fókuszcsoporton a részvétel önkéntes, a résztvevőket az Adatkezelő munkatársa vagy megbízottja gyűjti (ismerősi körben, nyilvános felhívás útján vagy utcai megszólítás útján). Amennyiben az érintett a fókuszcsoporton részt vesz, tájékoztatást kap a kutatás céljáról, a fókuszcsoportos interjú menetéről. A fókuszcsoportos interjút az Adatkezelő hang- és képfelvétel útján rögzíti. A rögzített felvételeket Az Adatkezelőt feldolgozza. A rögzített felvételeket az Adatkezelő a feldolgozást követően, legkésőbb hat hónapon belül törli.
3.3.8. Kutatás ajánlás alapján: Az Adatkezelő munkatársa az érintettet megkéri, hogy ajánljon olyan személyt, aki alkalmas a kutatásra, a célcsoportnak megfelel, és aki hozzájárult adatai kezeléséhez. Az adatokat az Adatkezelő munkatársa megkeresi. Ezt követően a Kutatás a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.
3.3.9. Online panel: Az Adatkezelő a Weboldalon online kutatási panelt épít. Az érintett a Weboldalon önként regisztrálhat, a regisztráció nem kötelező, a regisztráció elmaradása az érintett számára semmilyen hátrányt nem okoz. Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja az adatait, azokat az adatkezelő kezeli, és a későbbiekben az érintettet a későbbiekben meghívja kutatásokra. Ez esetben a kérdőívek kitöltése online történik. Az Adatkezelő kiválasztja, hogy ki alkalmas a kutatása, és az érintettnek meghívót küld, majd a kérdőívet az érintett online tölti ki. A részvétel minden esetben önkéntes, az érintett jogosult eldönteni, hogy mely kutatásban vesz részt.
Amennyiben az érintett kitölti az adott kutatáshoz tartozó kérdőívet, az Adatkezelő a kérdésekre adott válaszokat elkülönítve tárolja az érintett személyazonosító adataitól, vagyis utóbb nem állítható helyre, hogy az érintett milyen válaszokat adott.
Amennyiben a Weboldalon megadott adatok alapján az Adatkezelő munkatársa (kérdezője) keresi meg az érintettet, a Kutatás a fenti 3.3.1. pont b-g. pontokban meghatározottak szerint történik.

3.4. a kutatási adatok anonimizálása
Az Adatkezelő adatkezelése zárt, annak során biztosított, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Az Adatkezelő adatkezelése során az egyes adatkezelési műveleteket az Adatkezelő alkalmazottai, megbízottjai végzik.
Az Adatkezelő, az adatkezelés célhoz kötöttségének elvével összhangban, törekszik arra, hogy az érintettet a lehető legrövidebb ideig lehessen azonosítani, és a személyes adatai törlésre kerüljenek. Az Adatkezelő az érintettől felvett személyes adatokat csak akkor kezeli az adatkezelés elsődleges céljának (kutatás lebonyolítása) után, ha a további adatkezeléshez az érintett hozzájárult.
A Kutatás során, a fenti 3.3. pontban írtak szerint elkülönítetten történik a személyazonosító adatokat tartalmazó címkártyák, és a kérdőíveken szereplő adatok kezelése. Az Adatkezelő a címkártyákat megsemmisíti, amennyiben a Kutatás során az ellenőrzési periódus véget ér, így a továbbiakban nem szükséges az érintettek azonosítása. Az Adatkezelő ezt megelőzően is biztosítja, hogy a címkártyákhoz csak az arra feljogosított munkatársai férhessenek hozzá, és kizárólag akkor, amennyiben sor kerül a véletlenszerű ellenőrzésre. Az Adatkezelő a személyes adatokat a kutatás végeztével, legkésőbb a rögzítést követő három hónapon belül törli.

IV. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

4.1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek. A sorsolás során az Adatkezelő az e-mail címek alapján sorsol, a játékszabályzatban meghatározottak szerint, majd értesíti a nyerteseket. A nyeremények eljuttatása a játékszabályzatban meghatározottak szerinti történik. Az Adatkezelő a nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket teljesíti.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.
Az adatkezelés célja:
– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás;
– a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez;
– a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése;
– Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

4.2. Telefonbeszélgetések rögzítése
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő telefonon bonyolít kutatást, az érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, a kutatásra nem kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja. A rögzített hívásokat az Adatkezelő hat hónapig őrzi. Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az Adatkezelő biztosítja a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot átadja, vagy másolatot készít a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában adja át, hogy az ügyfél azt tudja használni.
Kezelt adatok köre: A rögzített telefonbeszélgetés.
Az adatkezelés célja:
– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– Az érintettek megkeresése, Kutatásba való bevonása;
– A Kutatás eredményeinek ellenőrzése, kontroll.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: A rögzített hívásokat az Adatkezelő egy hónapig őrzi.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
– A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
– Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
– Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
– Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.
Adatfeldolgozók:
– CSANINFO Kft
– CLAM Consulting Kft.
– Data Profession Kft.
– F.-F Protokoll Kft.
– Micra-S Bt.
– Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet Kft.
– VCC Live Hungary Kft.

5.4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
b. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.