Véleménnyel a játékért, játékkal a véleményért

Játékszabályzat

1. A Szervező, közreműködő

A nyereményjáték szervezője: Társadalomkutató Kft. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 16. Fsz. 1. ajtó.; cégjegyzékszám:01-09-983828; adószám: 23912407-2-42; e-mail cím: info@tarsadalomkutato.hu), a továbbiakban: „Szervező”.

A Szervező jogosult a nyereményjáték lebonyolítása során közreműködőt igénybe venni. Amennyiben a közreműködő személyes adatokhoz hozzáfér, adatfeldolgozónak minősül.

2. Részvételi feltételek

A nyeremények sorsolásán az vesz részt, aki a Szervező által a „www.velemenyjatek.hu” weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) bonyolított online kutatásban részt vesz, és ennek során megadja adatait.

A nyereményjátékban kizárólag 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek (továbbiakban: „résztvevő”, vagy „játékos”).

A részvétel feltétele, hogy a Játékos pontos adataival regisztrál, elfogadja a jelen Játékszabályzatot (továbbiakban: „Játékszabályzat”) valamint hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos a kutatáshoz tartozó kérdőívet teljes egészében kitöltse, és a kitöltés során nyilatkozzon arról, hogy a játékban részt kíván venni. A regisztrált Játékos a későbbiekben újabb kutatásokban további regisztráció nélkül vehet részt.

A részvétel, a kutatásokban való részvétel önkéntes.

Valamennyi Játékos csak egyszer regisztrálhat, és egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. A kérdőív kitöltésének félbehagyása esetén a kitöltés később – az adott kérdőívre megadott időtartamon belül – folytatható.

A Szervező egyes kutatások során önálló sorsolást tart az adott kutatásban részt vevők számára, más esetben a kutatásban résztvevők a soron következő sorsoláson vehetnek részt. Amennyiben valaki két sorsolás között több olyan kutatásban is részt vesz, melyekhez nem társul külön sorsolás, valamennyi részvételével nyerhet.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival, vagy valótlan adatokkal regisztrál, a játékból kizárásra kerül.

Egy játékos csak egy regisztrációra jogosult. Amennyiben valaki többször regisztrál, vagy ezt megkísérli, a játékból kizárásra kerül.

A játékosok egy kérdőívet csak egyszer tölthetnek ki. Aki egy kérdőívet többször tölt ki, vagy ezt megkísérli, a játékból kizárásra kerül.

3. Nyeremények

A Nyereményeket a Szervező az egyes sorsolásokra külön-külön határozza meg. A nyeremények száma és értéke sorsolásonként eltérhet.

A Szervező által közzétett, a nyereményeket ábrázoló képek illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint Kereskedőnek nem minősül. Az esetleges szavatossági jogokat a nyertes Játékos a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad.

4. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átvétele

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. Az egyes sorsolások időpontja változó, azokat a Szervező a Weboldalon közzéteszi. A Szervező a sorsoláson annyi nyertest sorsol ki, ahány nyeremény az adott sorsoláson van, a Szervező emellett pótnyerteseket is sorsol. A Szervező szabadon választja meg a sorsolás módját.

A tartalék nyertes játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartalék nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg illetve, ha a megadott határidőn belül nyereményéért nem jelentkezik.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben. A nyertes az e-mail elküldését követő 20 naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, az e-mailben meghatározott módon, és köteles megadni a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait.

A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertes részére. Sikertelen kézbesítés esetén a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Szervező a kézbesítést csak egy alkalommal kísérli meg.

Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, a nyereményt visszautasítja, az e-mail értesítést követően a Szervezővel a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy a nyeremény kézbesítése sikertelen, a nyereményre a soron következő tartalék nyertes válik jogosulttá. A tartalék nyertes értesítése és a nyeremény átvétele a fent írtak szerint történik. A tartaléknyertes kiesése esetén a nyereményre a soron következő tartaléknyertes jogosult, ennek hiányában a nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön.

A nyertes csak személyesen jogosult eljárni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos eljárásáért és az általa megadott adatok pontosságáért. Amennyiben a Játékos valótlan vagy hibás adatokat ad meg, és emiatt vele a kapcsolat felvétele sikertelen, elveszíti a nyereményre való jogát. A Szervező nem vállal felelősséget az e-mailen történő értesítés sikertelenségéért abban az esetben, ha az olyan okra vezethető vissza, amely a Szervező érdekkörén kívül esik, így különösen, ha a sikertelenség a Játékos levelezőrendszerében felmerülő, vagy azzal kapcsolatos okra vezethető vissza.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget és az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

5. Nyereményjáték részvételi feltételek

5.1. A Játékosok adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

5.2. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Játékszabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Játékszabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Játékszabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

5.3. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szervező hozza meg.

5.4. Amennyiben az érintett a Szervező számára megadja személyes adatait az online kutatás céljából, az érintett elfogadja a Szervező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező elsősorban kutatási célból, az adatvédelmi és adatbiztonsági célból kezelje. Amennyiben az érintett a regisztráció során úgy nyilatkozik, hogy a nyereményjátékban részt kíván venni, az adatkezelés célja – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban meghatározottak szerint – a nyereményjáték szervezése és bonyolítása, a nyertesek sorsolása, a nyeremények nyerteshez való eljuttatása.

5.5. A résztvevők adatait a Szervező felhasználja a nyeremények kisorsolása, valamint a nyertesek értesítésének céljából. A nyertes a kapcsolatfelvételt követően megadja vezetéknevét és keresztnevét, valamint tartózkodási helyét. Az adatkezelés célja a nyeremény nyertes részére történő eljuttatása. A Szervező a nyereményt postai szolgáltató útján juttatja el a nyertes részére. A nyertes a nyeremény átvétele érdekében a kézbesítést végző személynek köteles azonosítania magát.

5.6. A nyertesek adatait a Szervező az adókötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adókötelezettség keletkezésétől számított öt év időtartamig.

5.7. A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben – így különösen az adatkezelés elveire, adattovábbításra, adatfeldolgozásra, adatbiztonságra, a technikai adatok kezelésére, az adatkezelés időtartamára, érintettek jogaira vonatkozóan – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat az irányadó.

5.8. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-130553/2017

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik a játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek.

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát.

A Játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

 

Regisztráció